Utskriftsvennlig versjon

Faglig ledelse ved HiF

Dagens organisering

Rektor er høgskolens øverste faglige leder.

Høgskolen i Finnmark er inndelt i 5 institutter som ledes av en instituttleder. Instiuttlederne tilsettes på åremål for fire år av høgskolestyret.

  • IPH - Institutt for pedagogiske og humanistiske fag
  • Avdelinga har et fagtilbud som blant annet omfatter erfaringsbasert mastergrad i spsialpedagogikk og tilpasset opplæring, grunnskolelærerutdnning, førskolelæreutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg tilbys det valgfag, fordypningsfag, videre - og etterutdanning.
  • IHF - instiuttt for helsefag
  • Sykepleierutdanningen, videreutdanning i psykisk helsearbeid for helse- og sosialpersonell, videreutdanning i praksisveiledning for sykepleiere, videreutdanning i aldring og eldreomsorg.
  • ISO - Instiuttt for sosialfag
  • Instituttet tilbyr utdanning på bachelornivå innen flere 3-årige program som er rettet mot privat og offentlig sektor, samt en rekke 1-årige studietilbud som kan kombineres med fag en har fra tidligere. Instituttet tilbyr også mindre studier.
  • IIR - Instiuttt for idretts- og realfag
  • IØR - Instiutt for økonomi og reiselivsfag

Instituttet øverste organ er fagråd, som ledes av dekanen . Referater fra fagrådsmøtene skal journalføres i ePhorte - høgskolens arkivsystem.

Laster...