Utskriftsvennlig versjon

Strategisk plan for Høgskolen i Finnmark 2009 - 2012

Høgskolen i Finnmark er den største høyere utdannings- og forskningsinstitusjonen i Finnmark. Vår virksomhet drives ut fra Alta, Hammerfest og Kirkenes. Høgskolen tilbyr over 60 forskjellige studier på en rekke steder, og er en viktig aktør i utviklingen av nordområdene. Høyere utdanning har opplevd en lang periode med vekst. Tilbudet til nye studenter, både geografisk og tematisk, har aldri vært større enn i dag.

For en liten høgskole med begrensninger både i rekrutteringsgrunnlag og muligheter til nye studier, blir derfor kvalitet en viktigere konkurransefaktor. For å oppveie virkningen av avstand, manglende urbanisering og begrenset fagtilbud, må det vi driver med være bedre enn ordinært, vi må være like god eller bedre på utdanning, fou, utvikling og forvaltning enn våre viktigste konkurrenter. Fordi det er så lett å velge et annet studiested er vårt omdømme viktigere enn før, og vi skal bygge omdømme gjennom kvalitet i alle ledd.

Forankring

Høgskolen i Finnmark er lokalisert i Finnmark og vår virksomhet skal være regionalt forankret. Vi skal være tilstede her som den viktigste aktøren i utvikling og formidling av vitenskapsbasert kunnskap, men også være en bidragsyter til nasjonal og internasjonal forskning.

Forpliktelse

Høgskolen i Finnmark skal være en regional utviklingsaktør i nordområdene ved å tilby undervisning, kompetanse og forskning av betydning for regionen, på et faglig høyt nivå. Vi skal ta et særlig ansvar for å gi tilbud til kunnskaps- og utdanningssøkende i vår region. Organisasjonen skal være inkluderende både for ansatte og studenter, og arbeide aktivt for likestilling og kulturelt mangfold. Studentsamskipnaden i Finnmark skal være vårt viktigste redskap for å sikre gode tilbud rundt studiene.

Forventning

Høgskolen i Finnmark sitt omdømme skal være at vi er dyktige og solide innen våre fagområder, og at vi innfrir de forventninger, studenter, ansatte og samfunnet rundt har til vår virksomhet. Vi skal utnytte positivt de fortrinn vår beliggenhet og kompetanse gir til å utvikle studier og kunnskap som er attraktive for studenter lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

Målområder:
I Utdanning
 • Høgskolen i Finnmark skal tilby studieprogrammer av høy kvalitet, og som er i samsvar med regionens behov.
 • Vi skal arbeide systematisk med å forbedre kvaliteten på vår undervisning og vår infrastruktur.
 • Vi vil invitere studentene inn i vårt arbeidsfellesskap med rettigheter og plikter.
 • Våre studieprogram skal bygge på vitenskapsbasert kunnskap og forskning.
 • Vi skal tilby gode læringsarenaer og være tilgjengelige uavhengig av studiested og -form.
 • Vi skal bidra til utvikling av hele mennesker - utdanning er også danning.
 • Vi skal utvikle flere masterprogrammer.
II Forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Forskning - og utviklingsarbeidet skal være forankret i samfunnsoppdraget og ha relevans for de studiene som blir tilbudt ved Høgskolen i Finnmark.
 • Uviklingsarbeidet skal bidra til kompetanseutvikling og nyskaping, i samvirke med regionen.
 • Vår forskning skal være av betydning for utviklingen av nordområdene og ha internasjonalt nivå.
 • Høgskolen skal arbeide for formidling av forskning.
 • Vi skal styrke vår Fou produksjon gjennom mål og ressursallokering.
 • Vi skal heve de ansattes Fou kompetanse gjennom systematiske programmer.
III Samhandling med samfunns- og næringsliv
 • Høgskolen i Finnmark skal være i dialog med samfunns- og næringsliv i Nordområdene.
 • Høgskolen i Finnmark skal være en pådriver for å utvikle regionale møteplasser mellom utdanning/forskning, næringsliv og andre samfunnsaktører.
 • Vi skal være åpne og pålitelige i vårt arbeid og vi skal i alle henseende opptre som ansvarlige samfunnsaktører.
 • Vi skal utvikle gode samarbeidsrelasjoner til de vertskommunene der vi tilbyr våre undervisningstjenester.
IV Organisasjonsutvikling
 • Høgskolen er en lærende institusjon og skal aktivt bruke målstyring, evaluering og læring som virkemidler for å kontinuerlig forbedre vår virksomhet.
 • Vi skal arbeide systematisk for å videreutvikle vår kompetanse og heve kvaliteten på våre tilbud. Dette skal vi gjøre gjennom kompetanseheving for de ansatte.
 • Vi skal utvikle en omstillingsevne og -vilje som setter oss i stand til å gjøre nødvendige endringer og balansere forholdet mellom aktiviteter på campus og desentralisert virksomhet.
 • Vi skal utvikle et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte gjennom å skape trygghet, tillit og stolthet, og forankre høgskolens verdier i de ansattes daglige virksomhet.
 • Vi skal utvikle rekrutteringsstrategier der godt arbeidsmiljø og gode faglige utviklingsmuligheter er vår styrke.
 • Vi skal stille krav til oss selv, til våre kollegaer og til våre studenter, men vi skal også hjelpe hverandre og vise omsorg for hverandre.
V Institusjonelt samarbeid
 • Høgskolen i Finnmark skal bidra aktivt til en prosess der samarbeid mellom høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner, særlig i Nord-Norge, blir systematisert og videreutviklet.
 • Høgskolen i Finnmark skal videreutvikle sitt internasjonale engasjement med særlig fokus på Nordområdene.
 
Laster...