Utskriftsvennlig versjon

Høgskolens styre

Dagens organisering

Høgskolestyret er HiFs øverste organ. Det er ledet av rektor og består av 4 eksternt oppnevnte medlemmer, 2 valgte studentrepresentanter, 3 valgte representanter for faglig tilsatte og 1 valgt representant for teknisk/administrativt personale. Høgskoledirektør er sekretær for styret. Høgskolestyremøtene protokollføres og arkiveres i ePhorte.

Styrets oppgaver og ansvar

Universitets- og høyskolesektoren har en sentral rolle i å møte samfunnets behov for kunnskap og kompetanse. Kunnskap er sentralt for den enkeltes utvikling og utfoldelse, og er en avgjørende faktor for å kunne møte globale og nasjonale utfordringer knyttet til miljø og klima, helse og velferd og verdiskapning. Styret er således tillagt et stort samfunnsansvar i forhold til å møte så vel individuelle som nasjonale og globale utfordringer. Det er viktig at styret er bevisst dette ansvaret og tar en aktiv rolle i utviklingen av virksomheten.

tyret har helheltlig ansvar for institusjonens virksomhet og skal søke å ivareta strategiske og prinsipelle sider ved virsomheten til Høgskolen i Finnmark, og finne frem helhetlige løsninger.

Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av universitets- og høyskoleloven at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

Styrets sammensetning

  • Fire eksterne representanter, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
  • Tre representanter valgt av det vitenskapelige personalet
  • En representant valgt av teknisk/administrativt tilsatte
  • To representanter valgt av studentene

Oppnevnings- og valgperioden er på fire år, bortsett fra studentenes representanter som velges for ett år av gangen.

Rektor er styrets leder.

 
Laster...